2023: hopelijk aanplant nieuw bos

We hopen tegen 2023 ook het doel te realiseren van de aanplant van een nieuw bos.

Daarvoor zijn we dus nog volop op zoek naar een geschikt perceel (niet elk perceel is bebosbaar of geschikt).

Najaar 2022: versterking ondergroei Ilies speelbos met 450 struiken

In het najaar van 2022 versterken we de ondergroei van Ilies speelbos door 450 struiken aan te planten.

De struiken worden gedoneerd door het provinciaal initiatief “beplant het landschap”, in samenwerking met de Bosgroepen Oost-Vlaanderen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Voor de beplanting van de niet-doornige struiken zouden we een beroep doen op de lokale kleuter- en lagere school.

Heropening van trage weg 1219

Eind april verzochten we de bevoegde verkeersambtenaar om trage weg 1219 (de Delstelrotweg) in ere te herstellen. Die trage weg biedt een veiligere route van basisschool ‘t Wimpelke naar Ilies speelbos dan de weg langs de drukke hoofdbaan.

Het college van burgemeester en schepenen van Lede heeft hier getoond snel te kunnen schakelen, want begin juni was de aanvraag al goedgekeurd.

Nu volgt nog een openbaar onderzoek, wat nog minstens een half jaar in beslag zal nemen.

April-mei: bezoek van kleuter- en lagere school

Eind april en begin mei gingen een aantal klassen van de kleuter- en lagere school van Impe naar het bos, voor lessen in de natuur.

De kleuters van Ilias’ kleuterklas maakten zo kennis met de tjiftjaf, het roodborstje, de vink en de merel.

Ze leerden ook de bosanemonen, boshyacint en salomonszegel kennen, en leerden op de paadjes te blijven.

Op die manier bereiken we ons doel en maken we heel veel kinderen enthousiast voor natuurbehoud.

19 maart: snoei overhangende takken bij buur

Op 19 maart werden de overhangende takken bij de buren gesnoeid, tot op een hoogte van acht meter.

De takken waren bijzonder dik, wat erop duidt dat de overhangende takken al decennialang niet zijn gesnoeid.

Dankzij deze ingrijpende snoei kan de buurman weer naar behoren aan de slag met zijn maaimachines.

En wat met de hogere overhangende takken?

Het vorderen van een verdere snoei van hogere takken zou resulteren in disproportioneel veel (esthetische en ecologische) schade aan dit laatste restantje Ferrarisbos.

Eigenlijk is het al dramatisch dat er van dat Ferrarisbos bijna niets meer overblijft.

Juridisch zou dit ook rechtsmisbruik opleveren.

De theorie van rechtsmisbruik is een al talloze malen op het hoogste rechtsprekend niveau bevestigd algemeen rechtsbeginsel, dat nu ook vervat ligt in artikel 1.10 NBW.

Voor de snoei van overhangende takken is die rechtsuitoefeningslimiet zelfs expliciet vermeld in artikel 3.134 BW (oud art. 37 Veldwetboek).

Decisief is dat daarin nu ook is bepaald dat de rechter rekening moet houden met het algemeen belang, waaronder ook de sociale en milieugerelateerde gevolgen.

In ons bos staan de bomen op de noord-zuidas, waardoor de naburige weide nog veel zon krijgt. Anders dan bijvoorbeeld beuken, hebben onze randbomen dan nog eens een zondoorlatende kruin. Om die redenen vinden we tot 20 meter diep in het bos nog voorjaarsbloeiers.

Die noord-zuid-aanplantrichting wordt overigens nadrukkelijk geadviseerd in een recente brochure van de Boerenbond (“Bomen langs de openbare weg“):

Wanneer men bomen wenst aan te planten langs […] maaiweides opteert men best voor de noord-zuidas van het perceel.

Dit zorgt voor minimale schaduw op intensieve teelten en maximaal opvangen van wind uit de dominante windrichting.

Mede gelet op dat algemeen belang (bijv. strijd tegen de klimaatopwarming) zou de houder van het snoeivorderingsrecht dus geen redelijk belang hebben bij die hogere snoei, a fortiori daar hij het bos nodeloos schade zou berokkenen.

Bovendien zou er sprake zijn van een wanverhouding tussen het (onbestaande) voordeel van zijn rechtsuitoefening en het immense nadeel dat hij het bos zou toebrengen.

De gebruikelijke sanctie is dan matiging van het recht tot de normale rechtsuitoefening, in casu ontzegging van het snoeivorderingsrecht, aangevuld met schadevergoeding.

18 februari: Marilandicapopulier valt op paardenstal

Fintro Erpe-Mere en AG Insurance komen tussen

Op 18 februari ontwortelde de storm Eunice een Marilandicapopulier, die helaas op de paardenstal van de overbuur viel.

Met talrijke vrijwilligers ruimden we alle takken op en maakten we daarmee een takkenhoop, wat nestgelegenheid biedt voor vogels.

Bij stormschade is het de brandverzekering van de schadelijder die de schade dekt. De eigenaar was evenwel niet verzekerd.

De schade-experts oordeelden dat de aansprakelijkheid betwistbaar was, onder meer omdat er geen gebrek was aangetoond. Om evenwel een slopende juridische strijd en de daarmee samenhangende gerechtskosten en onnodige stress te vermijden, gingen wij, Fintro Erpe-Mere en AG Insurance niettemin akkoord om aansprakelijkheid te erkennen.

De schade werd zo vergoed, zij het op voorwaarde dat we 20 inheemse paardenvriendelijke struiken mogen planten op zijn paardenweide.

Zo bereiken we toch het doel van ons project: nieuwe natuur tot stand brengen en het project enkel met positiviteit te omringen.

Februari 2022: Ilias’ gedicht

In februari plaatsen we ook Ilias’ gedicht in het belevingsbos. Met dank aan Mariet De Kegel (meander.be).

Wilgenhut (eind januari 2022)

Eind januari maakten we een wilgenhut aan de uitgang van het belevingsbos, op een plaats waar ooit blijkbaar grond werd opgevoerd.

Afwerking boomstammenpad (midden januari 2022)

Eind januari werkten we met een groot team het boomstammenpad af.

Ook plaatsen we een tweedehands eiken zitbank in het bos en deden we de voorbereidingen voor een wilgengang.

Intussen zijn we bijna klaar met de aanleg van een avontuurlijk boomstammenpad.

Afvalruiming en voorbereidingen (november-december 2021)

In november en december ruimden we met een grote vrijwilligersgroep enorm veel afval uit het bos.

Van het centrum van het bos, waar we heel veel plastic afval uit de bodem verwijderden, maakten we een centrale belevingszone.

Talrijke enthousiaste natuurliefhebbers maakten ook een lange takkenwal om de beek af te schermen en een wildzone te voorzien.